easybox logo red

Algemene voorwaarden| Easybox

Versie: TOU-1.0.3
Publicatie datum: April 21 2023

ALGEMENE LICENTIEVOORWAARDEN EASYBOX  DEEL 1 – ALGEMEEN  1. Definities en interpretatie 

1.1 Bijzondere Voorwaarden: de bijzondere voorwaarden die gelden tussen de Klant en EASYBOX en die blijken uit een afzonderlijke overeenkomst, offerte of orderbevestiging; 

EASYBOX: BV BREEX EASYBOX, met zetel te 9000 Gent, Moutstraat 54 met ondernemingsnummer 0760.527.015; 

EASYBOX Diensten: de diensten die EASYBOX verleent aan de Klant (en desgevallend zijn gebruikers), al dan niet via het EASYBOX SaaS platform, waaronder doch niet beperkt tot het gebruik van het EASYBOX SaaS platform, databeveiliging, updates, cloud services, online hulpdocumentatie enz.; 

EASYBOX SaaS platform: de Webapplicatie waartoe de Klant (en desgevallend zijn gebruikers) toegang krijg(t)(en) door middel van unieke Logingegevens. 

Klant: een onderneming waarmee EASYBOX de huidige licentieovereenkomst afsluit; 

Sales Partner: een derde onderneming die, in samenwerking met EASYBOX, diensten verleent aan de Klant (en desgevallend zijn gebruikers), al dan niet via het EASYBOX SaaS platform, waaronder doch niet beperkt tot datamigratie, opleiding en configuratie. 

Licentieovereenkomst: de overeenkomst tussen enerzijds EASYBOX en anderzijds de Klant, met inbegrip van onderhavige Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden; 

Logingegevens: een uitsluitend voor de Klant bestemde code, bestaande uit een gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee toegang kan worden verkregen tot het EASYBOX SaaS platform; 

Systeemeisen: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van de Klant voor het deugdelijk gebruik kunnen maken van het EASYBOX SaaS platform; 

Vertrouwelijke Informatie: de vertrouwelijke informatie betreffende de Klant of EASYBOX, daaronder begrepen (a) informatie die schriftelijk als vertrouwelijk is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is, (c) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter als bekend moet worden verondersteld; 

Webapplicatie: de programmatuur en/of de modules zoals beschreven op de EASYBOX website, waartoe EASYBOX aan de Klant toegang verleent voor het gebruik conform de huidige licentieovereenkomst; 

Betaalinitiatiedienstverlener: Ponto, een dienst aangeboden door Isabel NV, een vergunde betalingsinstelling onder toezicht van de Nationale Bank van België onder ondernemingsnummer 0455.530.509; 

1.2 De Licentieovereenkomst is van kracht na ondertekening van de Licentieovereenkomst door de Klant en EASYBOX waarbij de ondertekening mede als aanvaarding van deze algemene voorwaarden geldt, en zij vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Licentieovereenkomst zouden voorafgaan. De Licentieovereenkomst sluit de toepassing van de potentiële algemene en/of andere voorwaarden van de Klant zelf uit. 

1.3 De verbintenissen van EASYBOX zijn middelenverbintenissen. 

2. Voorwerp 

2.1 EASYBOX verleent de Klant, in ruil voor het betalen van de overeengekomen prijzen, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het EASYBOX SaaS platform te gebruiken voor de interne bedrijfsdoeleinden van de Klant conform de modaliteiten en voorwaarden in huidige Licentieovereenkomst. Het gebruiksrecht vangt aan op het moment van de ondertekening van de Licentieovereenkomst. De Klant mag niet toestaan dat het EASYBOX SaaS platform wordt gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan de Klant. 

2.2 Het is de Klant niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Licentieovereenkomst over te dragen. 

2.3 Aangezien de Webapplicatie als Software as a Service (SaaS) wordt aangeboden dienen referenties naar het gebruiksrecht in de Licentieovereenkomst als volgt te worden geïnterpreteerd: 

  • dergelijk gebruiksrecht verleent de Klant geen enkel recht om het EASYBOX SaaS platform in bron- en objectcode te hebben of ervan kennis te nemen; 
  • dergelijk gebruiksrecht verleent de Klant geen enkel recht om het EASYBOX SaaS platform te reproduceren, te kopiëren of te delen met derden; 
  • dergelijk gebruiksrecht omvat de configuratie, de levering en het onderhoud van de hostingfaciliteiten die EASYBOX gebruikt om de Webapplicatie als SaaS aan te bieden; 
  3. GDPR

3.1 EASYBOX respecteert de privacy van de Klant en verwerkt diens persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (met name Verordening nr. (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Belgische Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018). Deze verwerkingen gebeuren op basis van de toestemming van de Klant en de gemaakte afspraken. De Klant blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ingevoerde gegevens. Door de ondertekening van deze Licentieovereenkomst, aanvaardt de Klant dat EASYBOX onder meer solvabiliteitsnazichten kan verrichten, alsook gegevens kan inwinnen betreffende de Klant evenals zijn vertegenwoordigers en andere partijen betrokken bij de activiteit van de Klant. Deze gegevens kunnen door EASYBOX of haar groep gebruikt worden voor de uitvoering van de Licentieovereenkomst, het vervullen van hun wettelijke verplichtingen en ten einde informatie toe te zenden met betrekking tot producten of diensten die voor de Klant interesse kunnen vertonen. Deze verzameling gebeurt conform de privacy policy van EASYBOX. De Klant heeft het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die EASYBOX verwerkt, alsook om te vragen om de rechtzetting van onjuiste gegevens, om verwijdering van de gegevens en/of de beperking van de verwerking, steeds voor zover de toepasselijke regelgeving dit voorziet. De Klant heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en om de overdracht van de persoonsgegevens te vragen, wederom in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. De Klant kan deze rechten uitoefenen door verzending van een schriftelijk verzoek aan EASYBOX, gedagtekend en ondertekend, met een kopie van beide zijden van de identiteitskaart als bijlage. In geval van problemen heeft de Klant het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00; +32 (0)2 274 48 35; contact@apd-gba.be). 

  4. Overmacht 

4.1 Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt voor de normale uitvoering van de Licentieovereenkomst of deze in ernstige mate verhindert of bemoeilijkt, zal als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer (doch niet-limitatief): werkstaking, overheidsmaatregelen, (tijdelijke) sluiting van het bedrijf, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van EASYBOX, vertraging of onmogelijkheid in toelevering in hoofde van leveranciers van EASYBOX, elektriciteitspannes, serverpannes, enz. In geval van overmacht, is EASYBOX gerechtigd om hetzij de uitvoering van de Licentieovereenkomst op te schorten voor een duur van ten hoogste drie maanden, hetzij de Licentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Financiële verbintenissen van de Klant kunnen nooit opgeschort of ontbonden worden ten gevolge van overmacht. 

  5. Prijzen en betaling 

5.1 EASYBOX behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds, maximaal één keer per jaar, te wijzigen, doch niet eerder dan zes maanden na ingang van de Licentieovereenkomst. De wijziging kan onder meer worden doorgevoerd als gevolg van kostenstijgingen en/of door de Belgische overheid of leveranciers genomen prijsverhogende maatregelen. 

5.2 Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu, of te eniger tijd, zullen worden geheven op de door de Klant te betalen bedragen, zijn voor rekening van de Klant. 

5.3 De Klant kan geen beroep doen op opschorting, korting dan wel verrekening plaats laten vinden, met betrekking tot de betalingsverplichtingen van de Klant jegens EASYBOX. 

5.4 EASYBOX heeft het recht (maar is niet verplicht) facturen elektronisch aan de Klant ter beschikking te stellen per e-mail of door middel van een klantenportaal. 

5.5 De Klant stemt in met de betaling van de kosten uiteengezet in de aanvaarde Licentieovereenkomst (de “Kosten”). Licentieovereenkomsten zijn niet-annuleerbaar en de Kosten moeten ten laatste worden betaald vijftien (15) dagen na de factuurdatum. 

5.6 Tenzij hoger anders gemeld, zijn alle facturen betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van EASYBOX en dienen deze, behoudens andersluidend beding, betaald te zijn binnen een termijn van vijftien (15) dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlsinterest van 1,5 % per maand verschuldigd alsook een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van 65 EUR zulks bij wijze van onherroepelijke schadevergoeding en ongeacht de gerechtskosten. Per aanmaning die wordt uitgestuurd wordt bijkomend een aanmaningskost aangerekend van 15,00 EUR meer de kosten voor de aangetekend zending. Alle klachten en protesten dienen te worden geformuleerd binnen de 7 dagen na factuurdatum. 

5.7 De Klant dient EASYBOX steeds per kerende te informeren over wijzigingen in de adres- en factuurgegevens die bij de ondertekening van de Licentieovereenkomst werden meegedeeld. 

  6. Ontbinding 

6.1 De Licentieovereenkomst kan van rechtswege door EASYBOX ontbonden worden per gewone schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder enige gerechtelijke formaliteit: 

  • Indien de Klant zich in staking van betaling, collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement bevindt,  
  • Bij een beslag of andere vormen van gedwongen tenuitvoerlegging lastens de Klant, 
  • Bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant, 
  • Bij wanbetaling van facturen, 
  • Bij eender welke wanprestatie van de Klant uit deze Licentieovereenkomst waaraan niet verholpen wordt binnen een termijn van uiterlijk 5 dagen na schriftelijke ingebrekestelling daartoe. 

6.2 Indien de Klant de Licentieovereenkomst vroegtijdig en voorafgaandelijk aan het verstrijken van de contractueel voorziene duurtijd eenzijdig zou beëindigen of verbreken dan wel een contractuele wanprestatie zou begaan, is de Klant aan EASYBOX minstens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd. De Klant is, in alle gevallen van voortijdige beëindiging, onverminderd het recht van EASYBOX op volledige vergoeding, naast de vervallen en onbetaalde sommen, verhoogd met de verwijlintresten, een vergoeding verschuldigd enerzijds aan EASYBOX, vastgesteld op de waarde der nog te vervallen maandelijkse prijzen. De door de Klant gedane betalingen worden eerst aangerekend op de bedongen vergoeding en op de verwijlintresten en daarna op de onbetaald gebleven kosten en ten slotte op de hoofdsommen. 

  7. Elektronische handtekening 

7.1 Partijen komen overeen dat (i) elektronische handtekeningen die kwalificeren als een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening onder de eIDAS Verordening (Verordening (EU) nr. 910/2014) of (ii) scans van de ondertekende handtekeningpagina van deze Licentieovereenkomst bezorgd via e-mail in .pdf formaat, dezelfde bewijswaarde zullen hebben als een origineel papieren exemplaar met een handgeschreven handtekening. 

  8. Toepasselijk recht en forumkeuze  

8.1 Voor elk geschil m.b.t. de Licentieovereenkomst, haar uitvoering, interpretatie en beëindiging, zullen uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd zijn. De Licentieovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. 

 

DEEL 2 – GEBRUIK VAN HET EASYBOX SAAS PLATFORM  9. Verplichtingen van de Klant

9.1 De Klant zal op geen enkele wijze gebruik maken van het EASYBOX SaaS platform voor andere doeleinden dan waarvoor het EASYBOX SaaS platform dient, waaronder (maar niet beperkt tot): 

  • facturatie en offertes; 
  • product- en dienstenbeheer; 
  • klant- en contactbeheer; 
  • slimme document verwerking; 
  • slimme consolidatie van financiële transacties; 
  • automatische versturing facturatie naar boekhouder; 
  • slim geconnecteerde bankrekeningen;
  •  

9.2 Het gebruik van het EASYBOX SaaS platform gebeurt tegen betaling van de prijzen door de Klant, zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden van de Licentieovereenkomst. 

9.3 Het gebruik van het EASYBOX SaaS platform gebeurt conform een door de Klant gekozen abonnementsformule. Indien de Klant zijn abonnement uitbreidt (o.a. door het toevoegen van extra gebruikers, integraties of boxen) en/of wijzigt en/of eenheden consumeert bovenop zijn abonnement, dan zal de abonnementsformule van de Klant automatisch aangepast worden. De eventuele meerkost zal bovendien gefactureerd worden aan de Klant. 

9.4 Indien de Klant geopteerd heeft voor een type van abonnement, doch (al dan niet via het EASYBOX SaaS platform) EASYBOX Diensten afneemt die niet inbegrepen zijn in dat abonnement, dan behoudt EASYBOX zich het recht voor om deze EASYBOX Diensten onmiddellijk te factureren. 

9.5 EASYBOX heeft in de uitvoering van haar dienstverlening gegevens van de Klant nodig die zij bij de aanvang van de samenwerking telkens zal opvragen. Indien de Klant deze gegevens niet binnen drie maanden na de ondertekening van de Licentieovereenkomst aan EASYBOX overmaakt, heeft EASYBOX het recht om een vergoeding van 500,00 euro per maand aan te rekenen. Deze vergoeding zal verrekend worden met de prijzen vermeld in artikel 5 van zodra de gegevens door de Klant aan EASYBOX bezorgd zijn. 

9.6 Het is de Klant niet toegestaan het EASYBOX SaaS platform te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de Licentieovereenkomst. De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij middels het EASYBOX SaaS platform aan EASYBOX heeft overgemaakt. De Klant verbindt zich jegens EASYBOX om het EASYBOX SaaS platform redelijkerwijs te gebruiken opdat de door hem opgeslagen hoeveelheid informatie en het door hem gerealiseerde volume van het datatransport niet afwijken van wat EASYBOX redelijkerwijs als geschikt acht om een redelijke gebruikservaring te verschaffen die gepast is voor het voorspelbare gebruikspatroon. In geen geval zal het datagebruik (incl. dataopslag) van de Klant meer bedragen dan 10 GB. In het geval het datagebruik (incl. dataopslag) van de Klant deze grens van 10 GB zou overschrijden, dan zal de Klant een meerprijs betalen afhankelijk van de hoeveelheid data die zij boven het plafond van 10 GB gebruikt. 

 

10. Duur 

10.1 De overeengekomen duurtijd zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden van de Licentieovereenkomst vangt aan op de datum van ondertekening van de Licentieovereenkomst (“Initiële Termijn”).  

10.2 De Licentieovereenkomst wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar (elke Termijn is een “Verlengde Termijn”), te beginnen na afloop van de Initiële Termijn, tenzij één van de Partijen zes (6) maanden voor het einde van de Initiële Termijn of de huidige Verlengde Termijn, al naargelang, de Licentieovereenkomst schriftelijk opzegt. 

10.3 Na beëindiging van de Licentieovereenkomst om welke reden dan ook (i) dient de Klant onmiddellijk alle Kosten en andere bedragen verschuldigd aan Easybox op grond van de Licentieovereenkomst, tot en met de datum van beëindiging betalen, (ii) zullen alle gebruiksrechten die zijn verleend aan de Klant op grond van de Licentieovereenkomst, inclusief het recht om het EASYBOX SaaS Platform te gebruiken, automatisch vervallen en (iii) zal EASYBOX op eenvoudig verzoek van de Klant een kopie van de Klantgegevens te bezorgen in een gangbaar bestandsformaat (mits de Klant haar verplichtingen uit hoofde van de Licentieovereenkomst heeft voldaan). Dit bestandsformaat blijft gedurende dertig (30) dagen na de opzeg of het verstrijken van de einddatum van het abonnement beschikbaar en raadpleegbaar.  

  11. Back-up en beveiliging 

11.1 EASYBOX zal zich inspannen om elke 24 uur een nieuwe back-up te maken van het EASYBOX SaaS platform, tenzij dergelijke back-up niet mogelijk is ten gevolge van externe omstandigheden. 

11.2 EASYBOX zal naar best vermogen de gegevens die de Klant middels het EASYBOX SaaS platform heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk beveiligen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-gebruikers. 

  12. Systeemeisen

12.1 De Klant staat ervoor in dat de door hem gebruikte internet verbinding voldoet aan de volgende eisen nodig voor het gebruik van het EASYBOX SaaS platform: 

   • aanwezigheid van een moderne internet browser  
   • internetverbinding met een minimale snelheid van 50Mb/seconde; 

12.2 De Klant is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde de hard- en software configuratie en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door eigen gebruikers of door derden. 

  13. Onderhoud en beschikbaarheid 

13.1 EASYBOX is gerechtigd naar eigen inzicht updates en upgrades aan het EASYBOX SaaS platform door te voeren. EASYBOX zal updates en upgrades (indien praktisch haalbaar) via het internet ter beschikking stellen aan de Klant die zich verbindt om deze zo spoedig mogelijk te implementeren. 

13.2 EASYBOX kan functies en functionaliteiten toevoegen of verwijderen, nieuwe services aanbieden of verouderde functionaliteiten beëindigen. Eventuele nieuwe functionaliteiten van het EASYBOX SaaS platform kunnen aanleiding geven tot een prijsverhoging en/of aangeboden worden tegen een vaste prijs die maandelijks of per kwartaal zullen worden verrekend.  

13.3 EASYBOX spant zich in voor een optimale beschikbaarheid van en toegang tot het EASYBOX SaaS platform. EASYBOX behoudt zich evenwel het recht voor om de toegang tot het EASYBOX SaaS platform volledig of gedeeltelijk  te beperken: 

a) gedurende een redelijke periode voor onderhouds- en installatiedoeleinden (zoals updates en upgrades die niet kunnen geïmplementeerd worden zonder een beperking van de toegang). EASYBOX zal redelijke inspanningen leveren om de Klant hiervan tijdig op de hoogte te stellen, en alle eventuele negatieve impact op het EASYBOX SaaS platform zoveel mogelijk te beperken en dergelijke diensten buiten de kantooruren uit te voeren (indien praktisch haalbaar); 

b) gedurende een redelijke periode indien EASYBOX meent dat het aanbieden/gebruiken van het EASYBOX SaaS platform de rechten van EASYBOX of een andere persoon, of toepasselijke wetten of regels schendt of redelijkerwijs wellicht zal schenden en/of dat het verdere gebruik een risico vormt voor de veiligheid en/of integriteit van het EASYBOX SaaS platform. 

  14. Gebruikers en logingegevens 

14.1 De Klant verbindt er zich toe dat (i) elk user account slechts door één geregistreerde gebruiker, gebruikt wordt (ii) dat elke geregistreerde gebruiker een veilig wachtwoord zal hanteren voor het EASYBOX SaaS platform en, (iii) dat elke geregistreerde gebruiker zijn wachtwoord vertrouwelijk zal houden. De Klant is verantwoordelijk voor de handelingen van zijn geregistreerde gebruikers en mag zijn/haar login gegevens niet delen met een derde om toegang te verschaffen tot het EASYBOX SaaS Platform. 

14.2 De Klant dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de Logingegevens. De Logingegevens zijn niet overdraagbaar. De Klant is ten aanzien van de Logingegevens verplicht om volstrekte geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van éénieder. De Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Logingegevens. Alle handelingen zijn voor rekening en risico van de Klant. EASYBOX heeft te allen tijde het recht om, met opgave van redenen, de toegang van de Klant tot het EASYBOX SaaS platform voor onbepaalde tijd te blokkeren of op te schorten, indien een vermoeden van misbruik of anderszins oneigenlijk gebruik aanwezig is. De Klant zal op een verantwoordelijke wijze omgaan met de toegang tot het EASYBOX SaaS platform en de daaruit verkregen informatie en de Klant is tevens onvoorwaardelijk aansprakelijk voor enige informatie die hij op het EASYBOX SaaS platform toevoegt. 

  15. Betaalinitiatiediensten 

 15.1 Wanneer de keuze van de geregistreerde gebruiker of de Klant de initiatie van een Betalingsopdracht vereist, zal dit aangeboden worden door de Betaalinitiatiedienstverlener (de “Betaalinitiatiediensten”). Om deze Betaalinitiatiediensten te verlenen, is Betaalinitiatiedienstverlener geregistreerd bij de Nationale Bank van België als haar toezichthouder. 

15.2 Indien de Klant ervoor kiest om gebruik te maken van de Betaalinitiatiedienstverlener, aanvaardt de Klant de voorwaarden voor  het afnemen van Betaalinitiatiediensten.   

  16. Aansprakelijkheid 

16.1 Inzake het EASYBOX SaaS platform geldt in het algemeen dat de werking van een computerconfiguratie (een samenspel van hardware en software) nooit volledig kan worden gegarandeerd. Zowel externe factoren (stroompannes, storingen aan het internet en IT systemen, etc.) als factoren eigen aan de IT- en computerconfiguratie van de Klant en/of EASYBOX (defecten, netwerkstoringen, niet-conform gebruik door gebruikers, etc.) kunnen zorgen voor o.m. onverwacht verlies van data, programma’s en/of gegevens. De Klant verbindt er zich echter toe om evenzeer processen te voorzien voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens (zoals doch niet beperkt tot back ups). In elk geval is EASYBOX niet verantwoordelijk voor dergelijke schadegevallen. 

16.2 Voor zover wettelijk toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, is EASYBOX niet aansprakelijk voor gelijk welke speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard, inclusief, maar niet beperkt tot, schade of kosten als gevolg van winstderving, verlies van data, omzetverlies, verlies van goodwill, bedrijfsschade, aanschaf van vervangende diensten, het al dan niet werven van bepaalde personen en/of verliezen van Klant en/of derden, of lichamelijke of materiële schade voortvloeiend uit of verband houdend met de Licentieovereenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, onjuiste berekeningen, of het (verkeerd) gebruik van of onvermogen om EASYBOX SaaS Platform te gebruiken, ongeacht de rechtsvordering of aansprakelijkheidstheorie, of deze nu gebaseerd is op een onrechtmatige daad, contract of anderszins.  

16.3 Bij gebruik van de Betalingsinitiatiedienst is de Klant verantwoordelijk voor de verificatie van de betalingsopdracht. De Klant zal hierbij eerst het bedrag van de betalingsopdracht moeten bevestigen alvorens de initiatie van de betalingsopdracht te bevestigen. EASYBOX is niet aansprakelijk voor invoerfouten die de Klant niet heeft gecorrigeerd voorafgaand aan de bevestiging van de initiatie van de betalingsopdracht.   

16.4 EASYBOX is niet aansprakelijk voor de gegevens van de Klant of de juistheid, volledigheid en wettigheid ervan. De Klant zal EASYBOX vrijwaren indien EASYBOX in rechte of in feite zou worden aangesproken door een overheidsorgaan of derde wegens inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of wetten ingevolge de gegevens, beelden, informatie, foto’s, enz. die op het EASYBOX SaaS platform worden geplaatst. 

16.5 EASYBOX is niet aansprakelijk voor de diensten verschaft door een Sales Partner. 

16.6 Onverminderd artikel 15.1 is EASYBOX haar aansprakelijkheid voor directe schade in elk geval beperkt tot hetgeen waarvoor zij is verzekerd, met name een maximum van 100.000,00 EUR voor materiële schade en 20.000,00 EUR voor lichamelijke schade.  

16.7 Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bovengenoemde verzekeringsdekking plaatsvindt, is de wettelijke verplichting tot (eventuele) schadevergoeding (om welke reden dan ook) beperkt tot ten hoogste het bedrag dat EASYBOX in het betreffende kalenderjaar dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan, onder de Licentieovereenkomst aan de Klant heeft gefactureerd. 

  17. Geheimhouding 

17.1 Elk van beide partijen zal Vertrouwelijke Informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is verkregen. Partijen staan er voor in dat hun werknemers en/of medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen. 

17.2 De Klant erkent dat de broncode en/of objectcode van het EASYBOX SaaS platform een bedrijfsgeheim is in de zin van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen. Indien de Klant, om welke reden dan ook, kennis krijgt van deze broncode en/of objectcode verbindt de Klant zich ertoe om deze strikt geheim te houden en niet onrechtmatig te gebruiken (zoals kopiëren zonder toestemming van EASYBOX) en/of openbaar te maken (zoals aan derden ter beschikking te stellen zonder toestemming van EASYBOX).  

17.3 De verplichting tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van de Licentieovereenkomst bestaan. 

  18. Gegevensbescherming en verwerkersovereenkomst 

18.1 Onverminderd artikel 3, geldt inzake het EASYBOX SaaS platform dat de gegevens die de Klant middels het EASYBOX SaaS platform heeft ingevoerd, worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door EASYBOX ingeschakelde derde staat. EASYBOX garandeert de dataveiligheid bij deze derde conform GDPR. Alle data blijft op elk ogenblik binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Indien op een gegeven ogenblik in de toekomst data-export buiten de EER vereist, verbindt EASYBOX zich ertoe de Klant daarvan voorafgaandelijk op de hoogte te brengen en het data-export proces op te zetten in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot data-export. 

18.2 In haar relatie met de Klant, treedt EASYBOX op als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de GDPR in overeenstemming met huidige Licentieovereenkomst en de verwerkingsovereenkomst die beschikbaar is op de website van EASYBOX (https://www.easybox.com/dpa/) en waarvan de Klant erkent kennis van te hebben genomen en dit te hebben aanvaard.  

  19. Diensten van Derden 

19.1 EASYBOX kan integraties voorzien met, of andere functionaliteiten omvatten, die de Klant toegang geven tot diensten of software van derde partijen (“Diensten van Derden”) (bijvoorbeeld diensten van derde partijen waarmee EASYBOX een integratie voorziet). EASYBOX is geen verkoper van en evenmin aansprakelijk voor Diensten van Derden, die onderworpen kunnen zijn aan specifieke licenties, eindgebruikerscontracten, privacy- en veiligheidsbeleid en/of gebruiksvoorwaarden, die zullen dienen afgesloten te worden door de Klant rechtstreeks met die Derde. EASYBOX geeft geen garantie op Diensten van Derden. Het gebruik van Diensten van Derden is voor risico van de Klant en Derden kunnen van de Klant eisen dat hij akkoord gaat met aanvullende algemene voorwaarden voor het gebruik van Diensten van Derden. EASYBOX kan, geheel naar eigen inzicht, met of zonder kennisgeving en te allen tijde elke Diensten van Derden uitschakelen. Easybox is niet aansprakelijk voor het exporteren van gegevens naar Diensten van Derden. 

19.2 EASYBOX garandeert of beweert niet dat het EASYBOX SaaS Platform compatibel zullen zijn met enige toepassing, programma of platform die niet specifiek als compatibel zijn aangemerkt in de diensten. De Klant aanvaardt en erkent dat de diensten in wezen afhankelijk zijn van software, wat betekent dat een vlekkeloze werking en permanente beschikbaarheid niet kan worden gegarandeerd. 

  20. Intellectuele eigendomsrechten 

20.1 De term “Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle bestaande en toekomstige, al dan niet geregistreerde, intellectuele industriële en commerciële rechten, alsook alle andere eigendoms- en gelijkaardige rechten, in België en overal ter wereld, inclusief zonder beperking, auteursrechten (waaronder zonder beperking auteursrechten in computerprogramma’s en databanken), aanverwante rechten op uitvoeringen, fonogrammen, films, journalistieke werken, uitzendingen en databankrechten, tekeningen- en modellenrechten en alle andere mogelijke rechten op het gebied van literatuur, kunst en wetenschap; octrooirechten, rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen, en alle andere rechten op intellectuele creaties op het gebied van technologie; handelsmerken, rechten op maatschappelijke en handelsnamen, domeinnamen en alle andere rechten op tekens gebruikt in het handelsverkeer om een goed of een dienst van andere te onderscheiden in het handelsverkeer, en alle gelijkaardige of equivalente rechten of beschermingsvormen die nu of in de toekomst ergens ter wereld zouden bestaan. 

20.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten zijn en blijven de exclusieve eigendom van EASYBOX. Geen van de in de algemene of bijzondere voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de Klant. Het is de Klant niet toegestaan een aanduiding van de Intellectuele Eigendomsrechten van EASYBOX op of in het EASYBOX SaaS platform te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is de Klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van EASYBOX of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld. 

20.3 Het is de Klant niet toegestaan een aanduiding van de Intellectuele Eigendomsrechten van EASYBOX op of in het EASYBOX SaaS platform te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is de Klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van EASYBOX of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld. Het is de Klant niet toegestaan om elementen van het EASYBOX SaaS platform te reproduceren, decompileren, publiceren, exploiteren en/of te gebruiken op een wijze die strijdig is met de (intellectuele eigendoms)rechten die rusten op deze elementen. 

20.4 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de materialen van de Klant blijven de exclusieve eigendom van de Klant. EASYBOX ontvangt een licentie om deze materialen te gebruiken en op te slaan voor de hosting, levering, ondersteuning en onderhoud van het EASYBOX SaaS platform. De Klant zal EASYBOX verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle schade, verliezen, uitgaven en kosten die voortvloeien uit een vordering ingesteld door een derde partij wegens het feit dat de materialen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de derde partij. 

20.5 De Klant heeft niet het recht om (i) EASYBOX geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de doeleinden vermeld in de Licentieovereenkomst; (ii) de broncodes, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikersinterfacetechnieken of algoritmen van EASYBOX op enigerlei wijze te decompileren, te demonteren, reverse engineeren of om te proberen om de broncode te reconstrueren, te identificeren of te ontdekken, of om het voormelde openbaar te maken; (iii) EASYBOX op enigerlei onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke wijze te gebruiken of (iv) voor onwettige, illegale, frauduleuze, aanstootgevende, bedreigende of andere schadelijke doeleinden of activiteiten, met inbegrip van het plaatsen van een virus, Trojaans paard, worm, malware of andere programma’s waarmee wordt getracht een systeem, gegevens of informatie te beschadigen, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen of daar nadelige invloed op uit te oefenen. 

 

Bijlage

Voor details over de Easybox data verwerkersovereenkomst, verwijzen we je graag naar onze DPA pagina.