Gebruiksvoorwaarden | Easybox

Versie: TOU-1.0.1
Publicatie datum: 31 augustus 2022

Deze EasyBox Terms of Use beschrijven de voorwaarden waaronder een Klant gebruik kan maken van Easybox en vormen de overeenkomst tussen Breex Easybox BV, met maatschappelijke zetel te Dijkstraat 22, 9160 Lokeren, RPR Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer BE0760.527.015 (“Easybox”) en de Klant. De partijen worden hierna afzonderlijk aangeduid als een “Partij” of gezamenlijk als de “Partijen”
  
1. Toepasselijkheid
1.1 Het gebruik van het Platform en alle andere diensten geleverd door Easybox worden beheerst door deze Terms of Use, inclusief bijkomende policies beschikbaar op de Easybox website waarnaar verwezen wordt in deze Terms of Use. De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en worden expliciet niet van toepassing verklaard, zelfs wanneer de algemene voorwaarden van de Klant een gelijkaardige clausule bevatten.
1.2 Voorafgaand aan registratie of login in EasyBox, worden deze Terms of Use meegedeeld aan de Klant, die alle bepalingen ervan heeft aanvaard. Bij gebruik van EasyBox wordt de Klant heeft de Klant deze Terms of Use aanvaard.  
1.3 Artikel 12 bevat de definities van toepassing op deze Terms of Use.
 
2. Licentie
2.1 Easybox verleent hierbij, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Terms of Use, aan de Klant een gebruiksrecht op het Platform onder een software-as-a-service model gedurende de Termijn vermeld in de Orderbevestiging. Deze licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar (zonder recht om sublicenties te verstrekken). In het kader van de Terms of Use voegt Easybox soms functies en functionaliteiten toe of verwijdert het deze, biedt het nieuwe services aan of beeÏndigt het verouderde functionaliteiten. De geldende functionaliteiten zijn consulteerbaar door de Klant op de website op de daarvoor voorziene webpagina.
2.3 Easybox behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd, zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de Klant, aanpassingen en updates aan de functionaliteit en/of de documentatie van EasyBox door te voeren. De meest recente versie van de Terms of Use kan te allen tijde geconsulteerd worden door de Klant op de website.
2.4 De Klant verbindt er zich toe dat (i) elke user account slechts door één Geregistreerde Gebruiker, gebruikt worden, (ii) dat elke Geregistreerde Gebruiker een veilig wachtwoord zal hanteren voor EasyBox en, (iii) dat elke Geregistreerde Gebruiker zijn wachtwoord vertrouwelijk zal houden. De Klant is verantwoordelijk voor de handelingen van zijn Geregistreerde Gebruikers en mag zijn/haar login gegevens niet delen met een derde om toegang te verschaffen tot het Platform.
2.4 De Klant heeft niet het recht om (i) EasyBox geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de doeleinden vermeld in deze Terms of Use; (ii) de broncodes, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikersinterfacetechnieken of algoritmen van EasyBox op enigerlei wijze te decompileren, te demonteren, reverse engineeren of om te proberen om de broncode te reconstrueren, te identificeren of te ontdekken, of om het voormelde openbaar te maken; (iii) EasyBox op enigerlei onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke wijze te gebruiken of (iv) voor onwettige, illegale, frauduleuze, aanstootgevende, bedreigende of andere schadelijke doeleinden of activiteiten, met inbegrip van het plaatsen van een virus, Trojaans paard, worm, malware of andere programma’s waarmee wordt getracht een systeem, gegevens of informatie te beschadigen, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen of daar nadelige invloed op uit te oefenen.
2.5 Easybox (en/of zijn licentiegevers) behouden alle intellectuele eigendomsrechten in en op het Platform. Alle rechten in en op het Platform die niet uitdrukkelijk in deze Terms of Use aan de Klant zijn toegekend, zijn voorbehouden aan Easybox. Er wordt geen andere licentie verleend aan de Klant dan voor het gebruik van EasyBox die in deze Terms of Use uitdrukkelijk is vermeld. De naam en het logo van Easybox, en de productnamen verbonden aan het Platform zijn handelsmerken van Easybox of derde partijen, die niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easybox mogen worden gebruikt.
2.6. Klant behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op Klantgegevens.  
 
3. Kosten en betalingsvoorwaarden
3.1 De Klant stemt in met de betaling van de kosten uiteengezet in aanvaarde Orderbevestiging(en)(de “Kosten”).
3.2 Orderbevestigingen zijn niet-annuleerbaar en de Kosten moeten ten laatste worden betaald vijftien (15) dagen na de factuurdatum. De verschuldigde bedragen zijn in EUR en exclusief de toepasselijke belastingen, of rechten, en alleen de Klant is verantwoordelijk voor de betaling van die bedragen. Op elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag, is rente verschuldigd tegen de rentevoet van anderhalf procent (1,5%) per maand
 
4. Gegevens – gegevensbescherming
4.1 Alle Klantgegevens die de Klant aan Easybox bezorgt, blijven exclusief eigendom van de Klant. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit en rechtmatigheid voor alle Klantgegevens. Easybox zal de Klantgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de dienstverlening aan de Klant en voor het rapporteren van gebruikersstatistieken. Na beëindiging van de Terms of Use, ontvangt de Klant, op eenvoudig verzoek, een kopie van de Klantgegevens in een gangbaar bestandsformaat te bepalen door Easybox naar eigen goeddunken, zodat de Klant de Klantgegevens in software van derden kan verwerken. Dit bestandsformaat blijft gedurende dertig (30) dagen na de opzeg of het verstrijken van de einddatum van het abonnement beschikbaar en raadpleegbaar.
4.2 De Klant verleent aan Easybox een niet-exclusieve licentie om Klantgegevens te verwerken (gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te verzenden en weer te geven) in de mate dat dit noodzakelijk is voor de dienstverlening.
4.3 Alle bepalingen die het recht op Privacy en Gegevensbescherming van de Klant en Geregistreerde Gebruikers regelen, worden uiteengezet in de Easybox privacy policy die integraal deel uitmaakt van deze Terms of Use. De Easybox privacy policy is beschikbaar op de Easybox website. Door aanvaarding van deze Terms of Use, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in de Easybox privacy policy.  
4.4 Alle bepalingen van de Easybox verwerkersovereenkomst (“DPA”) maken integraal deel uit van deze Terms of Use. De DPA is beschikbaar op de Easybox website. Door aanvaarding van deze Terms of Use, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in de DPA.  
 
5. Garantie van de service levels
5.1 Tenzij anders overeengekomen, De Easybox Service Level Terms of Use is beschikbaar op de Easybox website of op verzoek. Door ondertekening van de Terms of Use, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in de Easybox Service Levelzal Easybox commercieel redelijke inspanningen leveren om het Platform te allen tijde ter beschikking te stellen. Easybox geeft echter geen garantie, expliciet of impliciet, ten aanzien van de beschikbaarheid van het Platform. De Klant erkent te weten dat hij het Platform op eigen risico gebruikt, en dat alles “as is” ter beschikking wordt gesteld. Easybox is geenszins aansprakelijk voor schade die de Klant zou lijden door het gebruik van het Platform . Easybox garandeert niet dat alle onjuistheden kunnen gecorrigeerd worden, of dat toegang tot of gebruik van Easybox, steeds ongestoord, veilig of foutloos zal verlopen. Easybox zal commercieel redelijke inspanningen leveren om binnen 24 (vierentwintig) uur te reageren op binnenkomende verzoeken op werkdagen. Easybox geeft bovendien geen garantielevel voor integraties, maar zal enkel commercieel redelijke inspanningen leveren om de connector te laten werken.
 
6. Aansprakelijkheid – vrijwaring
6.1 Voor zover wettelijk toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zijn Partijen niet aansprakelijk tegenover elkaar voor gelijk welke speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard, inclusief, maar niet beperkt tot, schade of kosten als gevolg van winstderving, verlies van data, omzetverlies, verlies van goodwill, bedrijfsschade, aanschaf van vervangende diensten, het al dan niet werven van bepaalde personen en/of verliezen van Klant en/of derden, of lichamelijke of materiële schade voortvloeiend uit of verband houdend met deze Terms of Use, inclusief, maar niet beperkt tot, onjuiste berekeningen, of het (verkeerd) gebruik van of onvermogen om EasyBox te gebruiken, ongeacht de rechtsvordering of aansprakelijkheidstheorie, of deze nu gebaseerd is op een onrechtmatige daad, contract of anderszins.Easybox is niet aansprakelijk voor het verifiëren van de juistheid of correctheid van de informatie die de Klant of derden verstrekt. De Klant is aansprakelijk voor onder andere het gebruik van Easybox en de juistheid van de opgeslagen gegevens, beheer van de directory, verzonden facturen, betalingen en boekingsgegevens. Bij gebruik van de Betalingsinitiatiedienst is de Betaler verantwoordelijk voor de verificatie van de Betalingsopdracht. De Betaler zal hierbij eerst het bedrag van de Betalingsopdracht moeten bevestigen alvorens de initiatie van de Betalingsopdracht te bevestigen. Easybox is niet aansprakelijk voor invoerfouten die de Betaler niet heeft gecorrigeerd voorafgaand aan de bevestiging van de initiatie van de Betalingsopdracht.  
6.2 Onverminderd artikel 6.1 van deze Terms of Use, in het geval dat een Partij aansprakelijk wordt gesteld, zal haar totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Terms of Use, de kosten die de Klant uit hoofde van deze Terms of Use heeft betaald tijdens de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een Partij, niet overschrijden. Deze totale aansprakelijkheid is van toepassing op (i) alle schade, (ii) het totaal van alle vorderingen, met inbegrip van wanprestatie, schending van garantie, vrijwaring, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid, het geven van een verkeerde voorstelling van zaken en andere onrechtmatige daden.
6.3 Easybox zal de Klant (en zijn kaderleden, directeurs, werknemers en agenten) schadeloos stellen en vrijwaren voor en van alle kosten, aansprakelijkheid, verliezen en uitgaven die voortvloeien uit een gegronde en onderbouwde claim, vordering, of actie van een derde als gevolg van een inbreuk op de Europese intellectuele eigendomsrechten door EasyBox (ander dan als gevolg van Klantgegevens). In geval van een dergelijke claim, kan Easybox, geheel naar eigen goeddunken, (i) een kosteloze licentie verwerven die de Klant beschermt tegen een dergelijke claim, of (ii) het Platform vervangen door een niet inbreukmakend alternatief, of (iii) wanneer geacht wordt dat deze middelen haalbaar zijn, kan Easybox het Platform en deze Terms of Use zonder fout beëindigen, onder voorbehoud dat in geval van zo een beëindiging, de licentiekosten die de Klant heeft betaald voor diensten die nog niet verleend zijn op de datum van beëindiging, hem pro rata worden terugbetaald.
6.4 De Klant gaat ermee akkoord Easybox (en haar kaderleden, directeurs, werknemers en agenten) schadeloos te stellen van en te vrijwaren voor elke claim, vordering of actie van derde partijen (inclusief, maar niet beperkt tot kosten, schadevergoedingen en redelijke juridische en boekhoudkundige kosten) die voortvloeien uit Klantgegevens die een inbreuk vormen op de rechten van derde partijen (inclusief de schending van intellectuele eigendomsrechten).
6.5 Dit artikel bepaalt de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de klant voor inbreuken of beweerdelijke inbreuken.
6.6 Alle beperkingen die op grond van dit artikel zijn overeengekomen, zijn ook van toepassing op de aansprakelijkheid van de bestuurders, functionarissen, werknemers, opdrachtnemers, agenten en leden van Easybox.
 
7. Disclaimers en beperkingen
7.1 Voor zover Easybox bekend, bevat het Platform bij levering aan de Klant geen Virus en zal Easybox niet bewust in het Platform Virussen of andere routinematige software programmeren die ontworpen zijn voor een niet geautoriseerde toegang tot de computersystemen van de Klant of om software, hardware, data of back door, tijdbom, software lockout key of apparatuur, drop dead apparatuur of andere routinematige software ontworpen om de computer automatisch uit te schakelen of na verloop van tijd of onder de controle te plaatsen van personen, uit te schakelen, te wissen of anderszins te beschadigen.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Terms of Use, geeft Easybox geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot het gebruik of de prestaties van het Platform inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bijzonder doel. Easybox geeft geen garantie inzake de compatibiliteit van het Platform met applicaties, programma’s of platformen die niet specifiek als compatibel met het Platform zijn aangeduid. Anders dan voorzien in deze Terms of Use, aanvaardt de Klant EasyBox “as is”.
7.3 Diensten van Derden. EasyBox kan integraties voorzien met, of andere functionaliteiten omvatten, die de Klant toegang geven tot diensten of software van derde partijen (“Diensten van Derden”) (bijvoorbeeld diensten van derde partijen waarmee Easybox een integratie voorziet). Easybox is geen verkoper van en evenmin aansprakelijk voor Diensten van Derden, die onderworpen kunnen zijn aan specifieke licenties, eindgebruikerscontracten, privacy- en veiligheidsbeleid en/of gebruiksvoorwaarden, die zullen dienen afgesloten te worden door de Klant rechtstreeks met die Derde. Easybox geeft geen garantie op Diensten van Derden.Het gebruik van Diensten van Derden is voor risico van de Klant en Derden kunnen van de Klant eisen dat hij akkoord gaat met aanvullende algemene voorwaarden voor het gebruik van Diensten van Derden. Easybox kan, geheel naar eigen inzicht, met of zonder kennisgeving en te allen tijde elke Diensten van Derden uitschakelen. Easybox is niet aansprakelijk voor het exporteren van gegevens naar Diensten van Derden.  
Easybox garandeert of beweert niet dat het Platform compatibel zullen zijn met enige toepassing, programma of platform die niet specifiek als compatibel zijn aangemerkt in de diensten. De Klant aanvaardt en erkent dat de diensten in wezen afhankelijk zijn van software, wat betekent dat een vlekkeloze werking en permanente beschikbaarheid niet kan worden gegarandeerd.
 
8. Geheimhouding
8.1 Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die: (i) reeds in het bezit is van de ontvangende Partij en die niet onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht tegenover de Partij die de informatie verstrekt; (ii) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende Partij; (iii) openbaar is gemaakt, maar niet door schuld van de ontvangende Partij; (iv) rechtmatig door de ontvangende Partij rechtstreeks werd vernomen van een derde, die niet aan een geheimhoudingsverplichting onderworpen is; (v) met de schriftelijke toestemming van de Partij die de informatie verstrekt werd vrijgegeven; of (vi) bekend is gemaakt op grond van een wettelijke verplichting, regelgeving of gerechtelijk bevel, op voorwaarde dat de ontvangende Partij, de Partij die de informatie heeft verstrekt onmiddellijk op de hoogte stelt van zo een eis en samenwerking verleent om met alle middelen een beschermend bevel of gelijkaardige behandeling te bewerkstelligen.
8.2 Geen van de Partijen gebruikt de Vertrouwelijke Informatie van de tegenpartij behalve wanneer dit redelijkerwijze nodig is voor de uitvoering van deze Terms of Use. Elke Partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij geheimhouden met middelen die niet minder restrictief zijn dan de middelen die hij gebruikt voor zijn eigen vertrouwelijk materiaal. Elke Partij stemt ermee in de Vertrouwelijke Informatie van de tegenpartij niet openbaar te maken aan andere personen dan zijn werknemers of onderaannemers die gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht en diezelfde Informatie nodig hebben om de verplichtingen van de Partij uit hoofde van deze Terms of Use te kunnen uitvoeren. De geheimhoudingsplicht in dit Artikel blijft geldig tot één jaar na de beëindiging of de vervaldatum van deze Terms of Use.
8.3 Bij beëindiging of het verstrijken van deze Terms of Use, tenzij anders schriftelijk of anderszins overeen is gekomen in deze Terms of Use, zal elke Partij op verzoek van de Partij die de Informatie openbaar maakt: ofwel (i) alle Vertrouwelijke Informatie van de Partij die de Informatie openbaar heeft gemaakt, evenals alle kopieën in het bezit of onder controle van de ontvangende Partij, terugbezorgen aan de Partij die de Informatie openbaar heeft gemaakt; ofwel (ii) alle Vertrouwelijke Informatie en kopieën ervan in het bezit of onder controle van de ontvangende Partij vernietigen. De ontvangende Partij zal vervolgens op verzoek van de Partij die de informatie openbaar heeft gemaakt, schriftelijk verklaren dat de ontvangende Partij, zijn werknemers of agenten geen kopieën hebben bewaard.
8.4 Wanneer een Partij in een procedure gevraagd of verplicht wordt de Vertrouwelijke Informatie van de Partij die de Informatie openbaar heeft gemaakt te onthullen, dient deze Partij, wanneer dit wettelijk is toegestaan, onmiddellijk de Partij die de informatie openbaar heeft gemaakt te informeren, om deze, in staat te stellen deze vordering te betwisten.
 
9. Termijn en beëindiging
9.1 De Initiële Termijn van deze Terms of Use neemt een aanvang op de Ingangsdatum met een duurtijd zoals vermeld in de aanvaarde Orderbevestiging (“Initiële Termijn”). Deze Terms of Use wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar (elke Termijn is een “Verlengde Termijn”), te beginnen na afloop van de Initiële Termijn, tenzij één van de Partijen zes (6) maanden voor het einde van de Initiële Termijn of de huidige Verlengde Termijn, al naargelang, de Terms of Use schriftelijk opzegt.
9.2 Easybox kan deze Terms of Use onmiddellijk beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving (of geheel naar eigen goeddunken, anderszins de toegang tot EasyBox opschorten) wanneer er sprake is van een ernstige tekortkoming door de Klant van de gebruiksvoorwaarden van EasyBox zoals uiteengezet in artikel 2 of indien de Klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Easybox. Easybox kan ook de toegang tot het Platform opschorten, wanneer de Klant verzuimt een verschuldigd bedrag aan Easybox te betalen of er niet in slaagt een dergelijk verzuim op te lossen binnen tien (10) dagen na de datum van een schriftelijke ingebrekestelling door Easybox.
9.3 Elke Partij mag deze Terms of Use beëindigen door de tegenpartij schriftelijk in kennis te stellen wanneer de tegenpartij de bepalingen van deze Terms of Use ernstig schendt en er niet in slaagt dit verzuim binnen zestig (60) dagen na ontvangst van een ingebrekestelling op te lossen.
9.4 Elke Partij mag deze Terms of Use beëindigen door de tegenpartij schriftelijk in kennis te stellen, met ingang van de datum waarop deze kennisgeving is afgegeven, wanneer de tegenpartij het onderwerp is van een vrijwillig(e) of onvrijwillig(e) faillissement, insolventie of soortgelijke procedure of anderszins zijn zakelijke activiteiten liquideert of beëindigt.
9.5 Na beëindiging van deze Terms of Use om welke reden dan ook (i) dient de Klant onmiddellijk alle Kosten en andere bedragen verschuldigd aan Easybox op grond van deze Terms of Use, tot en met de datum van beëindiging betalen, (ii) zullen alle gebruiksrechten die zijn verleend aan de Klant op grond van deze Terms of Use, inclusief het recht om het Platform overeenkomstig artikel 2 te gebruiken, automatisch vervallen en (iii) Easybox dient op eenvoudig verzoek alle Klanten een kopie van hun Klantgegevens te bezorgen in een gangbaar bestandsformaat. Dit bestandsformaat blijft gedurende dertig (30) dagen na de opzeg of het verstrijken van de einddatum van het abonnement beschikbaar en raadpleegbaar. Beëindiging van de Terms of Use om welke reden dan ook vindt plaats zonder afbreuk aan de rechten of rechtsmiddelen die zijn verworven voorafgaand aan de feitelijke beëindiging.
9.6 De bepalingen van de Terms of Use die expliciet of impliciet bedoeld zijn om de beëindiging te overleven, dienen de vervaldatum of de beëindiging van deze Terms of Use te overleven.
 
10. Betaalinitiatiediensten
10.1   Wanneer de keuze van de Geregistreerde Gebruiker of de Klant de initiatie van een Betalingsopdracht vereist, zal dit aangeboden worden door de Betaalinitiatiedienstverlener (de “Betaalinitiatiediensten”). Om deze Betaalinitiatiediensten te verlenen, is Betaalinitiatiedienstverlener geregistreerd bij de Nationale Bank van België als haar toezichthouder. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van toepassing op niet-consumenten niet van toepassing zijn, voor zover de Geregistreerde Gebruiker geen consument is.  
10.2 Indien de Klant ervoor kiest om gebruik te maken van de Betaalinitiatiedienstverlener, aanvaardt de Klant de voorwaarden voor  het afnemen van Betaalinitiatiediensten.  
 
11. Diverse bepalingen
11.1 Toepasselijk recht en jurisdictie. Deze Terms of Use zal redelijkerwijze worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving (zonder toepassing van internationaal privaatrecht). De rechtbanken van Gent (afdeling Dendermonde) hebben exclusieve bevoegdheid inzake geschillen of tegenstrijdigheden die voortvloeien uit of verband houden met deze Terms of Use of het voorwerp van deze Terms of Use.
11.2 Als een bepaling van deze Terms of Use door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, dan wordt/worden deze bepaling(en) op een dergelijke wijze uitgelegd dat zij zoveel mogelijk de intenties van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling(en) weergeeft, terwijl alle andere bepalingen volledig van kracht blijven.
11.3 Geen afstand. Het verzuim van een Partij om rechten of bepalingen in de Terms of Use af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling, tenzij dit door de betreffende Partij wordt erkend in een schriftelijk akkoord.
11.4 Overmacht. Tenzij voor wat betreft de betaling door de Klant, zal in geval de uitvoering van deze Terms of Use door één van de Partijen verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd of anderszins onuitvoerbaar wordt als gevolg van een overstroming, rellen, brand, gerechtelijke of overheidsmaatregelen, arbeidsconflicten, natuurrampen of andere oorzaken waarover de Partij geen controle heeft, wordt die Partij hiervan vrijgesteld, in de mate dat de uitvoering wordt verhinderd, belemmerd of vertraagd door voornoemde oorzaken.
11.5 Deze Terms of Use mag niet door de Klant worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Easybox, maar kan door Easybox worden toegewezen aan (i) een moeder- of dochtervennootschap (ii) een koper van alle of nagenoeg alle activa van Easybox die het voorwerp uitmaken van de transacties in deze Terms of Use, of (iii) een opvolger als gevolg van fusie. Elke voorgenomen overdracht uitgevoerd in strijd is met dit artikel is ongeldig.
 
12. Definities
“Betaalinitiatiedienstverlener” betekent Ponto, een dienst aangeboden door Isabel NV, een vergunde betalingsinstelling onder toezicht van de Nationale Bank van Belgie onder ondernemingsnummer 0455.530.509;
“Betaler” betekent de natuurlijk- of rechtspersoon die houder is van een betaalrekening en die een Betalingsopdracht geeft, of wanneer er geen betaalrekening is, een natuurlijke of rechtspersoon die een Betalingsopdracht geeft;
“Betalingsopdracht” betekent de instructie door de Betaler aan de Betalinginitiatiedienstverlener om een Betalingstransactie uit te voeren;
“Betalingstransactie” betekent de handeling, geïnitieerd door de Betaler of namens hem of door de begunstigde, waarbij geldmiddelen worden overgemaakt of opgenomen, ongeacht onderliggende verplichtingen tussen de Betaler en de begunstigde;
“Diensten van Derden” betekent diensten of software van derde partijen;
“EasyBox” is de online dienstverlener van het Platform zoals gedefinieerd in de preambule van deze Terms of Use;
“Geregistreerde Gebruikers” betekent de gebruikers die geautoriseerd zijn EasyBox te gebruiken door middel van een account aangemaakt door Easybox of de Klant;
“Ingangsdatum” is de datum waarop Easybox de betaling voor het leveren van de dienst, of enig ander door de Klant verschuldigde bedrag, in overeenstemming met de overeenkomst, werd ontvangen;
“Initiële termijn” betekent de termijn die aanvang neemt op de Ingangsdatum met een duurtijd zoals vermeld in de aanvaarde Orderbevestiging;
“Klant” is de partij die de Orderbevesting en de Terms of Use van Easybox aanvaardt;
“Klantgegevens” betekent data of materiaal verstrekt aan of opgeladen door de Klant bij Easybox tijdens het gebruik van het Platform;
“Kosten” betekent de bedragen uiteengezet in de Orderbevestiging die betaald moeten worden;
“Orderbevestiging” betekent het document dat de specifieke voorwaarden voor een bepaalde Klant stipuleert voor het gebruik van het Platform;
“Platform” is de online dienst verleend door Easybox zoals beschreven op www.easybox.be;  
“Terms of Use” betekent deze Terms of Use, samen met de aanvaarde Orderbevestiging(en) en alle documenten waarnaar in deze Terms of Use wordt verwezen.
“Termijn” betekent de looptijd van de aanvaarde Orderbevestiging zoals uiteengezet in artikel 9;
“Verlengde Termijn” is elke opeenvolgende termijn die volgt na afloop van de Initiële Termijn;
“Vertrouwelijke informatie” betekent niet-openbare informatie, technische gegevens of knowhow van een Partij en/of zijn filialen, die aan de tegenpartij is schriftelijk of in materiële vorm is verstrekt onder deze Terms of Use, inclusief alle gegevens ter beschikking gesteld door de Eindklanten. Mondelinge openbaarmaking wordt ook geacht Vertrouwelijke Informatie te zijn indien het vertrouwelijke karakter redelijkerwijze verondersteld kan worden of wanneer de vertrouwelijkheid op het moment van de openbaarmaking wordt bevestigd.
“Virus” betekent een virus, cancelbot, worm, tijdbom, Trojaans paard of andere schadelijke softwarecomponenten of data;.  
 
 

Bijlage

Voor details over de Easybox data verwerkersovereenkomst, verwijzen we je graag naar onze DPA pagina.